Natural Aroma


  Cis-3-Hexenol Natural
  Cis-3-Hexenyl Acetate Natural
  Citral Natural
  Cyclotene Natural


  Ethyl Aceto Acetate Natural
  Ethyl Butyrate Natural
  Ethyl 2-Methyl Butyrate Natural
  Eucalyptol
  Eugenol


  Hexanol Natural  Iso Amyl Acetate Natural  Maltol Natural
  Methyl Cyclopentenolone Natural( Maple Lactone)


  Trans-2-Hexenal Natural  Vanillin Natural